Heeft u een vraag?

Stel hem hier

Kunnen wij u helpen?

Wij zijn bereikbaar via:

  • 0485 - 315 163
  • r.lamers@stichting-invitare.nl
Wilt u liever dat wij bellen?

Of stel hieronder uw vraag:

Dag ouders, verzorgers en andere belangstellenden,

Welkom op dit blog. In de afgelopen jaren is communicatie tussen mensen erg veranderd. De smartphone is een centraal middel geworden en verschillende apps maken snelle communicatie mogelijk. Ook het onderwijs haakt aan op deze trend en door het gebruik van de Parro-app hebben we als Harlekijn een korte lijn met ouders. De app maakt snelle communicatie en het delen van foto’s gemakkelijker. We zien het dan ook als een toegevoegde waarde.

Er is echter ook een andere kant. Parro geeft de mogelijkheid om een document als bijlage te sturen, maar op een telefoon is zo’n document niet altijd handig. Meerdere nieuwsberichten onder elkaar, en dus een grotere lap tekst leest ook niet prettig op een klein scherm. Daarnaast is de snelheid van Parro een pre, maar willen we ook als school achtergronden of processen achter de schermen met u delen. Misschien moeten we het wel “langzame communicatie” noemen, en daar leent Parro zich niet altijd voor. Als middel zou de website wel geschikt zijn, dus gaan we met dit blog van start. We hopen een mix van schoolnieuws, achtergronden, en overwegingen met u te kunnen delen en verspreiden de link bij nieuwe berichten via Parro. Feedback of ideeën zijn hierbij van harte welkom!

 

22 juni 2019

Afgelopen vrijdag 21 juni hebben we met het team de belangrijkste studiedag van aankomend schooljaar gehad.

Dat klinkt misschien bijzonder, maar nu leggen we door afspraken te maken over inzet, rooster, werkverdeling, planningen en een heleboel kleine dingen de basis voor schooljaar 2019-2020. Een jaar waar we als team al vanaf 6 december 2018 mee bezig zijn. De laatste dagen lijken zaken bij elkaar te komen en ik wil jullie als ouders en belangstellenden meenemen in een metafoor om zo de stand van zaken van het afgelopen half jaar, het nu en de toekomst van aankomend jaar te schetsen.

Het schip van pica deed dit jaar zijn intrede op de Harlekijn en gaf leerlingen door middel van begrippen als de schroef en het anker inzicht in hun leerproces. Ik ga even door op deze metafoor; het schip Harlekijn. Voortvarend van start gegaan in schooljaar 2018-2019. Zoals gepland werden er scholingtrajecten uitgevoerd, als ware het uitgezetten van visnetten. Wat we in die netten naar boven haalden van wat onder water lag, was geen vis, maar bleek een schat. Een schat aan kennis over onszelf en elkaar. Een heel welkome schat. Niet omdat het onderling slecht liep, integendeel, maar welkom, omdat leerkrachten veel intensiever met elkaar samen gaan werken. De tijd dat ieder in z’n eigen schuitje zat, die tijd is wel voorbij.

In december kwamen we, doordat regelingen vanuit de overheid anders uitpakte, in zwaar weer en moest noodgedwongen het roer om. Het had geen directe gevolgen, maar ondanks een stijgend leerlingaantal zouden we voor schooljaar 2019-2020 minder geld ontvangen. We stelden met elkaar vast dat we het halve jaar dat we hadden, moesten benutten om tot een andere organisatievorm te komen. De flexibiliteit waarmee de tegenslag werd omgezet in energie tekent de bemanning van de Harlekijn. Een nieuwe koers was snel gevonden en het schip zette koers naar onontgonnen wateren.

Onzekerheden deden hun intrede, maar met wind in de zeilen gingen we het aan. Gaandeweg de vaart bedachten we steeds heldere kaders waar aankomend jaar baat bij zou hebben. We gingen aan de slag met onze leerlingen, het Pica schip en de kapitein werd, met steun van de bemanning, aan het onderhandelen gezet. Onderhandelen met concurrerende schepen over lokaalruimte, gymtijden en andere kleine zaken. Daarnaast werd ook over de begroting gesproken. De grens werd opgerekt en dat leverde al ruimte op, ruimte die later, tot groot genoegen van de complete bemanning werd ingevuld door Rick.

Ondertussen liep het schip voller en voller met nieuwe leerlingen wat een luxeprobleem veroorzaakte. Steeds meer jonge matrozen in groep 1/2 , hoe moet dat nou? Ook ouders gaven op de inloopavond aan dat hier oog voor moest zijn. Terecht, dus het ooglapje ging af en het gesprek met het bestuur werd weer aangegaan. Het bestuur ziet door de verrekijker vanaf de wal toe op alle schepen en ziet ook dat de Harlekijn slagvaardig is en dat rantsoeneren een verkeerd effect zou hebben. De Harlekijn vaart namelijk nogal goed de laatste jaren. We hebben bijvoorbeeld voor het derde jaar achtereen een eindtoetsscore ruim boven het landelijk gemiddelde behaald. Door ons stijgende aantal leerlingen bleek er bij het bestuur iets mogelijk. Dat iets is vergroot door handig ondernemen en bleek te resulteren in 20 uur onderwijsassistent, ingevuld door Linda Hendriks, die u wellicht kent van onze partner Spring. En zo komt een plan bij elkaar.

En nu. Nu staat schooljaar 2019-2020 voor de deur. Aan de bemanning ligt het niet, die werkt samen en hard. Het schip zelf heeft patrijspoorten die niet goed openen en sluiten, een dek dat vaker een dweil mag zien (en aan beide wordt gewerkt!), maar is zeewaardig en kan elke storm aan. Zal het schip Harlekijn in 2019-2020 perfect varen? Nee. Benedendeks moeten we een boel verhuizen, en we zullen gaandeweg de vaart vast een gat in het zeil ontdekken, ergens een lek moeten dichten, een schatkist moeten vinden voor de aanschaf van nieuwe materialen. De bemanning is waakzaam, maar onverschrokken en niet bang. Onze masten PBS, bewegend leren en de CTMs staan fier en trots op de schuit, diep verankerd in ons zijn. Onze vlag heeft kleur en met de wind in de zeilen gaan we komen waar we willen komen. Het belangrijkste dat ons uniek maakt zijn wij Harlekijners. Ouders, kinderen, leerkrachten vormen samen de Harlekijn, uniek in z’n soort, we gaan samen ver met en voor onze kinderen, gaan met open vizier het gesprek aan met kinderen, ouders, studenten, en al dan niet meer. We gaan pionieren aankomend jaar, op zoek naar onbekende wateren. Op ontdekkingsreis. Het is spannend en er gaan ook vast dingen mis, maar we kunnen terugvallen op elkaar.

Dank u wel!

 

 

 

8 februari 2019

Leren leren

Als PBS school leren we onze kinderen gedrag actief aan. Er is aandacht voor in lesjes, waarin we het goede voorbeeld geven, laten zien hoe het juist niet moet, en met dezelfde schoolbrede taal verwoorden wat gewenst gedrag is. Die gezamenlijke taal is van belang want daardoor is er uniformiteit, en krijgen kinderen ook de taal aangereikt om zich te uiten. PBS geeft rust en ruimte om te leren.

Leren

Leren gaat over kennis vergaren, vaardigheden opdoen, groeien en ontwikkelen. Kun je leren leren? Of “is” het er gewoon? En hoe belangrijk is een gemeenschappelijke taal om je te kunnen uiten als het om leren gaat?

Als het gaat om de vaardigheid “leren”, dan valt vaak het woord executieve functies (EF). Executieve functies… wat zijn dat precies? Het zijn de functies in je brein die het mogelijk maken dat je rationele beslissingen neemt, impulsen beheerst en kunt focussen op wat belangrijk is. Het zijn dus essentiële vaardigheden om tot leren te komen en jekunt deze ontwikkelen.

Hoe gaat de Harlekijn om met de Executieve Functies?

In het verleden zijn er verschillende collega’s geschoold in de werking van het brein en de EF. Deze kennis is dus niet nieuw, maar een vertaling maken naar de klas bleek niet zo gemakkelijk en de juiste taal om het voor leerlingen inzichtelijk te maken ontbrak.

In het begin van dit schooljaar is er een groepsarrangement gestart in groep 6/7. We hebben het arrangement aangevraagd bij Stromenland, ons samenwerkingsverband Passend Onderwijs, omdat groep 6/7 een combigroep is met een aantal leerlingen met taak-, werkhoudingsproblemen. We wilden in deze combigroep preventief dit arrangement inzetten en daarmee de groep en Simone ondersteunen. Via deze route is toen Wijzer in Executieve Functies geïntroduceerd in de groep. Bij de kinderen in groep 6/7 zal dit bekend staan als “het schip”. Na een aantal observaties en gesprekken is Simone in haar groep aan de slag gegaan met het schip. Het effect in de groep was zo positief  dat we in december hebben besloten om het schip in alle groepen te gaan aanbieden. We willen hiermee de vaardigheden die leerlingen nodig hebben om tot leren te komen stimuleren en kunnen ze hierbij beter ondersteunen.

Wat gaat u hier van zien en horen?

Bij het implementeren van nieuwe dingen is het belangrijk om zoveel mogelijk aan te sluiten bij een bekende werkwijze, in ons geval PBS. We vinden de symboliek en de spelletjes om de EF te trainen in deze methodiek heel sterk, maar we misten handvatten om het op een goede manier, met uniforme taal, aan te bieden in de klas. We hebben daarom lesjes gemaakt, volgens hetzelfde stramien als de PBS lesjes. De lesjes zijn ontworpen voor groep 1-4 en voor groep 5-8, maar de taal en symbolen blijven hetzelfde. Alleen de manier van aanbieden is verschillend. Ook zullen er borden in de klas komen hangen voor de visuele ondersteuning, met daarop verwachtingen gericht op het leren. We denken daarmee aan te sluiten bij het schoolconcept en hebben zin om aan de slag te gaan. De komende periode zult u vast het een en ander terug horen en zien.

Hoe werkt het?

Het schip is een metafoor. Alle onderdelen van het schip staan voor een EF, die door de gezamenlijke taal laagdrempelig en bespreekbaar wordt. Alle symbolen op een rij:

Het anker:

Het anker staat voor inhibitie. Dit is de rem op het gedrag. Het anker zorgt dat je je kunt afschermen voor afleidende prikkels en snel kunt schakelen. Het stoppen met een werkje of spel kan bijvoorbeeld moeilijk zijn voor kinderen. Dit heeft te maken met je anker. “Gooi je anker uit” kan dan ondersteunend zijn.

De landkaart:

De landkaart staat voor je werkgeheugen. De landkaart helpt informatie in je geheugen vast te houden en waar nodig te bewerken. Kinderen die hier moeite mee hebben doen er goed aan aantekeningen te maken en hebben behoefte aan visuele ondersteuning.

Het kompas:

Het kompas staat voor planning en organisatie. Het kompas helpt om vooraf een plan te maken over je werkje of taak. Kinderen die dit goed kunnen overzien de taak en voeren deze volgens bedachte stappen uit. Kinderen die moeite hebben met planning hebben bijvoorbeeld vaak moeite met het ordenen van hun spullen en wijken snel af van hun plan. Belangrijk om te vermelden: het gaat bij kinderen in de basisschool leeftijd nog niet om het plannen van taken in een week, met een agenda. Dit deel van planning ontwikkelt zich pas laten, ongeveer vanaf 12 jaar. 

De schroef:

De schroef staat voor taakinitiatie, oftewel het starten met een taak en het volhouden van de taak. De schroef moet aangezwengeld worden wil het schip gaan varen. Kinderen die dit goed kunnen starten snel met een taak. “Zet je schroef maar aan” is ondersteunende taal voor kinderen die moeite hebben met starten of doorwerken.

De toerenteller:

De toerenteller staat voor emotieregulatie. Bij een hoog toerental ontstaat er schade, bij een laag toerental slaat de motor af. Zo is het ook met emoties. Denk bijvoorbeeld aan kinderen met een woede uitbarsting of een die door faalangst blokkeert. Soms moet je even terugschakelen om je emoties te laten afzwakken. Dit betekent niet dat je je emoties uitschakelt, maar dat je er op een adequate manier mee omgaat. Voor de leerkracht is de vraag “Hoe gaat het met je toerenteller?” een vraag om laagdrempelig inzicht te krijgen in de emoties van het kind. Het is makkelijker om te zeggen dat je toerenteller in het rood zit, dan aan te geven dat je boos bent of blokkeert.

Het roer:

Het roer staat voor flexibiliteit. Je krijgt tijdens je reis nieuwe informatie en daarom moet je soms je plan aanpassen. Kinderen die flexibel zijn kunnen dit en kunnen snel tussen taken schakelen. Kinderen die dit moeilijk vinden hebben moeite om hun gedrag aan te passen aan nieuwe omstandigheden.

De kapiteinspet:

De kapiteinspet staat voor metacognitie. Het helpt je te reflecteren op je handelen. Je doet een stapje terug en evalueert je proces om er van te leren. Wat deed ik goed? Wat pak ik de volgende keer anders aan? Je doet dit achteraf, maar ook tijdens de vaart. Kinderen die dit goed kunnen, leren van hun fouten. Kinderen die hier moeite mee hebben, kijken onvoldoende terug en missen het leermoment.

 

Deze symbolen moeten samenwerken om het schip te laten varen. Er is er geen een onmisbaar en bijna nooit wordt er een beroep gedaan op een enkele functie. De laagdrempelige, eenduidige taal maakt dat kinderen hun eigen kwaliteiten en ontwikkelpunten leren kennen en er mee om kunnen leren gaan. In spelletjes zullen we de EF oefenen. Ook thuis kan dit, veel gezelschapsspelletjes zijn hier uitermate geschikt voor. We sturen via Parro een pdf bestand met de spelletjes per categorie, mocht u willen gaan spelen met uw kind(eren). Sowieso is de koppeling naar de thuissituatie heel goed mogelijk. Mocht u meer willen weet, vraag gerust of loop even binnen! 

 

1 februari 2019
Studiedagen, ontwikkeling van onderwijs.

Elk jaar roosteren we op de Harlekijn een aantal studiedagen in. Het zal voor u niet altijd helder zijn waar we deze aan besteden, en dat ervaren we als een gemiste kans. Het meenemen van ouders (en kinderen) in de ontwikkeling van een school is van wezenlijk belang. Het is niet zo dat de school waar je voor kiest bij inschrijving van je driejarige zoon of dochter, inhoudelijk dezelfde school is als je kind naar het voortgezet onderwijs vertrekt. In die acht jaren veranderen dingen, praktisch of inhoudelijk, en vaak worden studiedagen voor teamtrainingen ingezet.

Maar wat hebben de dit schooljaar nou eigenlijk gedaan op de studiedagen? Dat vereist een inleiding waarmee ik u mee wil nemen in de gedachtegang en ervaringen van ons team.

We merken net als u dat de maatschappij veranderd. Een blik op het nieuws leert dat het onderwijs worstelt met deze nieuwe werkelijkheid, zeker in combinatie met het kabinetsbeleid, met stakingen en acties als gevolg. Dat beeld van acties, en daardoor een stuk negativiteit in de media, doet ons werk geen recht. We vinden op de Harlekijn dat we het mooiste beroep ter wereld hebben en we halen nog steeds veel plezier en energie uit het werken met kinderen. We trachten zoveel mogelijk rekening te houden met individuele ontwikkelbehoeften, maar ook wij lopen hierbij tegen grenzen aan. Het belangrijkste signaal is echter dat wij als school zeker zorgen hebben, maar vooral ook positief zijn over het onderwijs. De ontwikkelingen dwingen ons echter ook om na te denken over het onderwijs van de toekomst.

Ergens in schooljaar 2017-2018 groeide bij ons als team het besef dat de organisatievorm van het leerstofjaarklassen systeem een belemmerende factor is als we meer en beter willen aansluiten bij de ontwikkelbehoeften van onze leerlingen. Dit besef is inmiddels uitgegroeid tot een verlangen. We willen ons onderwijs graag voorzien van een nieuwe didactische impuls, en kijken hierbij ook naar andere vormen van groeperen en organiseren. De studiedagen van dit schooljaar staan in het teken van het veranderende onderwijs en hoe wij kijken naar de toekomst. Ook uw visie stellen we zeer op prijs en op korte termijn zult u een uitnodiging ontvangen om mee te praten over dit onderwerp.

Al met al zijn we trots op onze school en de wijze waarop we samen de Harlekijn vormen. We willen in het aankomende schooljaar dit doorzetten en uitbouwen.