Ouderraad

In de Ouderraad zitten afgevaardigden van de ouders. 

Een Ouderraad (OR) organiseert activiteiten en bijkomende zaken die het onderwijs op de Harlekijn voor kinderen leuker en aantrekker maakt. De ouderraadsleden worden gekozen uit en door de ouders, zij hebben drie jaar zitting en kunnen zich daarna herkiesbaar stellen. 

De Ouderraad heeft veel autonomie, hun inbreng doet er toe. Om de paar weken hebben zij een vergadering en daar worden de voorstellen en het verloop rondom vieringen besproken. De school is eindverantwoordelijk voor de inhoud en organisatie van de vieringen. Een nauwe samenwerking is daarom van groot belang. Het mooie van onze Ouderraad is, dat zij aan de voorkant inbreng hebben over de vieringen voor onze kinderen. Het is dus meer dan het uitvoeren van een plan. Het is mee vormgeven aan een plan!

Naast het vormgeven van de inhoud, worden er veel hand-en-spandiensten verricht door de Ouderraad. Er zijn ouders die het leuk vinden om inhoudelijk iets toe te voegen en er zijn ouders die zich liever beperken tot de uitvoering van hand- en-spandiensten. 

Je mag er zijn op de Harlekijn geldt ook voor ouders!

Wie hebben er zitting in de ouderraad:

Floor, moeder van Lieve (voorzitter)

Daan, vader van Lieve (penningmeester)

Angelique, moeder van Orsen (secretaris)

Nicky, moeder van Joey

Karin, moeder van June en Vera

Vinny, vader van Loek en Joep

Renske, moeder van Koen en Lize

Loes, moeder van Puk

Ouderbijdrage

Met een jaarlijkse (vrijwillige) ouderbijdrage organiseren we voor de kinderen activiteiten die niet vallen onder de normale begroting die de school van het Rijk ontvangt Toch zijn dit zeker belangrijke activiteiten die mede bepalend zijn voor een gezellige sfeer op school. Hierbij valt o.a te denken aan Sinterklaas, Kerst, Carnaval, Pasen, schoolreisje en dergelijke. Voor dit schooljaar bedraagt de bijdrage €25 per kind per schooljaar. De ouderbijdrage wordt beheerd door de penningmeester van de ouderraad. 

Evenals de Medezeggenschapsraad (MR) is de Ouderraad een mogelijkheid om samen met andere ouders een positieve bijdrage te leveren aan school.