Je mag er zijn op de Harlekijn

 

Je mag er zijn op de Harlekijn! Onze Visie op leren!


• Kind gericht

• Samenwerking met ouders

• Gehoord worden

• Gezien worden

• Persoonlijke identiteit

• Persoonlijke geloofsovertuiging

• Gedrag is een keuze

• Persoonlijke dromen

 

Eenduidig schoolklimaat, zowel pedagogisch als didactisch. Gedrag wordt aangeleerd door PBS en Executieve functies, maar ook vakken zoals rekenen en taal krijgt eenduidig aandacht. Leerkrachten hebben een voorbeeldrol. Goed gedrag zien wordt goed gedrag.

 

PBS
Denken, handelen, opvoeden vanuit de kernwaarden Veiligheid, Respect, Verantwoordelijkheid
Actief aanleren van lessen pestpreventie.

Positief gedrag krijgt aandacht. Eenduidige consequenties voor negatief gedrag. Verandering en handelen data gestuurd

 

Opbrengst gericht werken, gaat om de vooruitgang op elk niveau. Leerkrachten denken en handelen vanuit de onderwijsbehoeften van het kind. Er is extra aandacht voor ontwikkelingsvoorsprong en ontwikkelingsachterstand. Instructie en verwerking gebeurt in drie niveaugroepen per leerjaar, zodat elk kind de aandacht krijgt die hij of zij verdient en nodig heeft om nog verder te kunnen groeien.

 

Samenwerking is een kracht, met het kind, de ouders, partnerschool, Spring, School Maatschappelijk Werk, MR, OR en overige instanties, zoals Centrum Jeugd en Gezin, Stromenland, Fysiotherapie, Kentalis, Logopedie.

 

Laagdrempelig in de samenwerking met ouders en instanties. Kinderen en ouders worden gehoord en gezien. 

 

Oudergesprekken, doel hiervan is om elkaar te informeren n.a.v. een rapport of een sociaal emotionele vragenlijst die de leerkacht en de leerling jaarlijks invullen. Vanaf groep 3 vullen onze leerlingen zelf ook een kindrapport in over hun welbevinden en deze wordt ook besproken met de leerkracht.  

 

In de Kinderraad denken kinderen mee met de directeur en de Ouderraad, waar het gaat om praktische verbeteringen en/of leuker maken van ons onderwijsaanbod.

Talent ontwikkeling/ creatieve talentenmiddag: doe waar je goed in bent, ontdek wat je leuk vindt, waar je passie ligt en ontwikkel dat verder. Deze mogelijkheden zijn er binnen de maandelijkse creatieve talentenmiddagen, waar het kind zelf kan kiezen wat hij of zij wil doen binnen een domein, zoals fotografie, 3D enz.

 

Jeelo, wereldoriëntatie vanuit thematisch werken. We gaan bij elk thema de wereld in (excursie) en halen de wereld naar binnen d.m.v gastbezoeken/ workshops/ presentaties. Door deze werkwijze ontstaat er intractie met de omgeving.

 

Zelfstandig leren/ burgerschap/ samenwerken, samen leven/ 21e eeuws leren. Kinderen leren te leren, met een open blik de wereld tegemoet treden, leren met vallen en opstaan en mooie momenten kunnen creeëren door succeservaringen op te doen.

 

Ontspanning en plezier als voorwaarde voor ontwikkeling, dit is een doorlopende lijn binnen ons onderwijs, maar daarbuiten willen we dit extra aandacht geven door de showtime, vieringen, energizers tussendoor om de energie weer omhoog te krijgen, beloningen door PBS gezamelijk te kiezen en bewegend de dag door te gaan.